Skip to content

Политика за поверителност на DIGI PAY
DIGI PAY Privacy Policy
Effective Date: October 2020
Last Updated: October, 2021

Your privacy and trust are important to us. This Privacy Statement explains how INFO-LV OOD (we refer to these as “INFO-LV OOD”, “we”, “us”, or “our”) collect, use, and share your personal information in connection with the website, application (including a mobile application), product, software, or service that links to this Privacy Statement (we call these our “Services”).
This Privacy Statement, however, does not apply to:
Our customers’ “content” that is inputted/uploaded and processed, stored, or hosted by our customers using our Services in connection with their account with us, in which this personal information is governed by our customers’ respective privacy policies; The “content” that is distributed within our Services (including with respect to personal information included in such content), although this is addressed in our Informational Content Privacy Statement; or Any website, application, product, software, service, or content that are offered by third parties or that link to their own privacy statement, privacy policy, or privacy notice. Importantly, some laws (like GDPR) distinguish between a “controller” and a “processor” (or similar terms). We note that we are a “controller” for those Services where we make decisions on how personal information is used in connection with our Services, and we are a “processor” for those Services where we only use personal information as allowed by our customers. Where we make decisions on how to use personal information in connection with our Services (where we are acting as a controller). We are responsible for the obligations of a “controller” under applicable laws in connection with the processing of personal information – for example, we use this Privacy Statement and other notices to provide you with information about our use of personal information, as required by law. Where we only use personal information as allowed by our customers (where we are acting as a processor), our customers are similarly responsible for the obligations of a “controller” under applicable laws in connection with the processing of personal information. If you are using our Services through one of our customers, you should contact them if you have questions or concerns about the processing of your personal information or compliance with applicable laws.
We promise that we use your personal information regarding our General Terms and Conditions and we are working for your trust and convenience,
We are so grateful about your TRUST,
We are ALL in one TEAM!
THANK YOU

DIGI PAY TEAM
INFO-LV OOD

Последна актуализация: октомври 2021 г

Вашата сигурност и доверие са важни за нас. Тази Декларация за поверителност обяснява как ИНФО-ЛВ ООД (или както по-долу ще наричаме „ИНФО-ЛВ ООД“, „ние“, „нас“ или „нашите“) събира, използва и споделя вашата лична информация във връзка с уебсайта, приложение (включително мобилно приложение), продукт, софтуер или услуга, които се свързват с тази Декларация за поверителност (наричаме ги нашите „Услуги“).
Тази декларация за поверителност обаче не се прилага за:
„Съдържание“ на нашите клиенти, което се въвежда/качва и обработва, съхранява или хоства от нашите клиенти, използващи нашите Услуги във връзка с техния акаунт при нас, в което тази лична информация се управлява от съответните политики за поверителност на нашите клиенти;
„Съдържанието“, което се разпространява в рамките на нашите Услуги (включително по отношение на личната информация, включена в такова съдържание), въпреки че това е разгледано в нашите Общи условия; или
Всеки уебсайт, приложение, продукт, софтуер, услуга или съдържание, които се предлагат от трети страни или които имат връзка към тяхната собствена декларация за поверителност, политика за поверителност или известие за поверителност.
Важно е, че някои закони (като GDPR) правят разлика между „контролер“ и „процесор“ (или подобни термини). Отбелязваме, че ние сме „контролер“ за онези Услуги, при които вземаме решения за това как се използва личната информация във връзка с нашите Услуги, и ние сме „обработващ“ за онези Услуги, където използваме само лична информация, както е позволено от нашите клиенти.
Когато вземаме решения как да използваме лична информация във връзка с нашите Услуги (когато действаме като администратор). Ние носим отговорност за задълженията на „администратор“ съгласно приложимите закони във връзка с обработката на лична информация – например използваме тази Декларация за поверителност и други известия, за да ви предоставим информация за нашата употреба на лична информация, както се изисква от закона.
Когато използваме само лична информация, както е позволено от нашите клиенти (когато действаме като обработващ), нашите клиенти също носят отговорност за задълженията на „администратор“ съгласно приложимите закони във връзка с обработката на лична информация. Ако използвате нашите Услуги чрез някой от нашите клиенти, трябва да се свържете с тях, ако имате въпроси или притеснения относно обработката на вашата лична информация или спазването на приложимите закони.
Обещаваме, че използваме вашата лична информация съгласно нашите Общи условия и работим за вашето доверие и удобство,
Благодарим за Вашето ДОВЕРИЕ,
ВСИЧКИ сме в един ЕКИП!
БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЕКИП НА DIGI PAY
ИНФО-ЛВ ООД