Skip to content

                        GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE EVENT DIGI PAY 2023

 1. Introduction.
 2. These General Terms and Conditions shall govern the relationship between the Organizer and the Customers / Participants participating in DIGI PAY conference on 5 of October hereinafter, (the "event"). The General Terms and conditions are published on the website https://digipay.bg/ or by online registration to participate in the event.

Всички взаимоотношения между Организатора и Клиентите/Участниците се основават на тези общи условия в рамките на приложимото в Република България законодателство.

 1. Дефиниции при тълкуване и прилагане на Общите условия:

2.1. Организатор: „ ИНФО ЛВ“  ООД

2.2. Клиент/Участник – всяко физическо/юридическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез попълване на онлайн форма за регистрация достъпна на уебсайт: https://digipay.bg/ и/или чрез онлайн записване на участие в събитието, и плащане на предвидената за това такса.

2.2.1. Попълвайки онлайн формата за участие и/или осъществявайки онлайн записване за участие в събитието, Клиентът декларира, че:

Ø  Като физическо лице е пълнолетен гражданин на Република България или друга държава;

Ø  Като юридическо лице е регистриран съобразно законодателството на Република България или друга държава;

Ø  Предоставя на Организатора доброволно и свободно информация за себе си, име, фамилия, имейл адрес и дава своето съгласие да бъдат обработвани от Организатора съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, за следните цели: онлайн регистрация/записване за участие в събитието, създаване на обща статистика за събитието, за счетоводни цели при издаване на фактура (само когато Участникът – физическо лице е поискал издаване на фактура), както и за маркетингови цели на Организатора.

Ø Дава своето съгласие Организаторът да сподели лични данни на участника като компания, която представлява, име и имейл контакт на трети лица, партньори и спонсори на събитието като тези данни да се използват само и единствено за маркетингови цели.

Ø  Дава своето съгласие да бъде сниман от представител на Организатора по време на Събитието, като авторското право върху тези снимки принадлежат на Организатора, който има право да ги публикува на интернет сайт https://digipay.bg/ и използва за маркетингови цели, за публикуване в социалните мрежи.

Ø  По време на Събитието, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави, възприети в обществото, техническите и организационни правила на Организатора за провеждане на Събитието, както и законите на Република България.

2.2.2. При неспазване на морала и добрите нрави за поведение по време на Събитието, Организаторът има право едностранно да прекрати отношенията с Клиента по повод участието му в събитието, без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за Организатора. Организаторът си запазва правото по своя преценка да не допусне до Събитието Участник, за който са получени сведения за неуместно поведение спрямо другите участници.

2.3. Събитие – DIGI PAY 2023 ще се проведе на 5.10.2023 г.  на живо, хибридно или изцяло онлайн в гр. София в зависимост от фактическата епидемиологична и здравна обстановка. Ако ситуацията налага, Организаторът  може да реши събитието да премине в изцяло онлайн форма с цел да запази здравето на всички участници. Моля вижте част VII.

2.4. Уебсайт https://digipay.bg/ – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес в IP базирана мрежа, който предоставя на Участниците възможност за получаване на официална информация за Събитието и онлайн регистрация.   

III. Онлайн регистрация. Потвърждение на регистрацията. Записване за участие в събитието. Такси.

 1. За да се регистрират и/или запишат за участие в събитието, Участниците трябва да попълнят онлайн форма за регистрация/участие, която може да се намери на уебсайта на събитието и на сайта Билети за събития | tickets.paysera.com
 2. Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата.
 3. Регистрацията и/или записване за участие в събитието се считат за валидни само след потвърдено плащане.

5.1. След потвърждението за регистрация  и/или записване за участие в събитието, за случаите, в които плащането е извършено по електронен канал (еPay.bg и PayPal.com).

5.2. След получаване на фактура издадена от Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден. В случай, че потвърждението на регистрацията и/или записването за участие в събитието се забави повече от два работни дни, Участниците следва да уведомят организатора по имейл: raya.lecheva@digipay.bg.

 1. Обявените такси в регистрационната форма са с включенo ДДС. Всеки успешно регистриран/записан Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

5.1. Участник, който желае да се възползва от преференциална такса при регистрация, чрез въвеждането на промокод следва да попълни данните си в качеството на „физическо лице“, необходими за издаване на фактура.

 1. Защита на личните данни.
 2. Организаторът информира Участника, че:

Ø  Личните данни се събират за посочените в общите условия цели и се обработват законосъобразно и добросъвестно.

Ø  Личните му данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител.

Ø  Участникът има право на достъп до личните си данни, включително да поиска тяхното коригиране, заличаване, като и да оттегля даденото от него съгласие за обработката им.

Ø Личните му данни могат да бъдат предоставени на трети страни- спонсори и партньори за извършване на рекламни и маркетингови услуги, свързани с дейността им по темите на събитието.

 1. Организаторът е длъжен да полага дължимата грижа за защита на информацията на Участника, станала му известна по повод регистрация, да се придържа към правилата съгласно т.6 и да не злоупотребява с нея.
 2. Организаторът си запазва правото да предоставя името и фирмата (без други данни) на всеки участник за изработване на материали, свързани със събитието (подаръци и други).
 3. Интелектуална собственост.
 4. Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организатора или на носителите на авторското право.

Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организатора или носителя на съответните авторски права.

 1. Невъзможност за присъствие. Замяна на Участник.
 2. При невъзможност за участие, Клиентът е длъжен да уведоми Организатора по електронен път на имейл адрес raya.lecheva@digipay.bg, не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторът ще възстанови на 100% заплатената сума на Участника. Това условие не важи за групи от 2-ма или повече човека от една и съща фирма/организация.
 3. При невъзможност за участие, Участникът може да бъде заменен с друг. Участникът следва да уведоми организаторите по имейл най-късно 2 календарни дни преди събитието. Ако отказът от участие се прави 2 дни преди събитието, Участникът загубва правото си на възстановяване на парите за своя билет.

VII. Ограничаване на отговорността.

 1. Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците:

12.1. При възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт, извънредна епидемиологична обстановка и други обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на Събитието;

12.2. При уведомяване на Организатора извън срока по т.10 от Общите условия.

 1. Организаторът не носи отговорност за наранявания, загуби, кражби и/или щети върху лични вещи на Участника, настъпили по време на Събитието;
 2. В случай на прекратяване на отношенията между Участника и Организатора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника.

VIII. Отлагане или отмяна на събитието.

 1. Организаторът си запазва правото да отложи или отмени Събитието, като в този случай се ангажира да посочи друга дата или да даде указания за възстановяване на внесените от Участниците суми.
 2. Други условия.
 3. Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време от Организатора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Организатора.
 4. За случаите, които не са описани в настоящите общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени от „ИНФО ЛВ“ ООД, в качеството си на Организатор на Събитието, последна редакция 19.02. 2023 г. и влизат в сила от деня на последните промени